Është miratuar Udhëzuesi 3/2019 për përpunimin e të dhënave personale përmes video pajisjeve

Më  datë 29 janar 2020, Këshilli Evropian për Mbrojtjen e të Dhënave Personale miratoi Udhëzuesin 3/2019 për përpunimin e të dhënave personale përmes video pajisjeve.