Është miratuar Udhëzuesi 4/2018 për akreditimin e organeve të certifikimit në përputhje me nenin 43 të Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (2016/679)