Është miratuar Udhëzuesi për identifikimin e mbikëqyrësit ose mbikëqyrësit të procesorit (WP244)

Më datë 5 prill 2017, Këshilli Evropian për Mbrojtjen e të Dhënave Personale miratoi ndryshimin e fundit në Udhëzuesin për identifikimin e autoritetit mbikëqyrës të kontrolluesit ose përpunuesit.