10 hapa të shpejtë për harmonizim me Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale

Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale me mbështetjen e projektit-twinning të BE -së "Mbështetje në zbatimin e kornizës ligjore të modernizuar për mbrojtjen e të dhënave personale", përgatiti Informator me temë 10 HAPA TË SHPEJTË PËR HARMONIZIM ME LIGJIN PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE“ dedikuar kontrolluesve nga sektori publik dhe privat.