Akte nënligjore për mbrojtjen e të dhënave personale

 1. Rregullore për sigurinë e përpunimit të të dhënave personale („Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 122/20) [Shkarko]
 2. Rregullore për përmbajtjen dhe formën e aktit mbi mënyrën e kryerjes së video mbikëqyrjes („Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 122/20) [Shkarko]
 3. Rregullore për ndryshimin e rregullores për përmbajtjen dhe formën e aktit për mënyrën e kryerjes së videombikëqyrjes („Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 280/21) [Shkarko]
 4. Rregullore për përmbajtjen e analizës së qëllimit, gjegjësisht qëllimet për të cilat është vendosur video mbikëqyrja dhe raporti nga vlerësimi periodik i kryer i rezultateve të arritura nga sistemi për kryerjen e video mbikëqyrjes („Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 122/20) [Shkarko]
 5. Rregullore për mënyrën e kryerjes së supervizionit („Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 122/20) [Shkarko]
 6. Rregullore për transferimin e të dhënave personale („Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 122/20) [Shkarko]
 7. Rregullore për trajnim për mbrojtjen e të dhënave personale („Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 122/20) [Shkarko]
 8. Rregullore për formën dhe përmbajtjen e legjitimacionit  zyrtar , mënyra e lëshimit dhe marrjes së saj („Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 122/20) [Shkarko]
 9. Rregullore për procesin e vlerësimit të ndikimit në mbrojtjen e të dhënave personale („Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 122/20) [Shkarko]
 10. Rregullore për formën dhe përmbajtjen e kërkesës për përcaktimin e shkeljes së dispozitave të Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale („Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 122/20) [Shkarko]
 11. Rregullore për mënyrën e njoftimit  për cenimin e sigurisë së të dhënave personale („Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 122/20) [Shkarko]
 12. Rregullore për njoftimin  e përpunimit të të dhënave personale me rrezik të lartë („Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 122/20) [Shkarko]
 13. Lista e llojeve të operacioneve të përpunimit që kërkohet vlerësim të ndikimit në mbrojtjen e të dhënave personale („Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 122/20) [Shkarko]
 14. Lista e llojeve të operacioneve të përpunimit për të cilat nuk kërkohet vlerësim i ndikimit në mbrojtjen e të dhënave personale („Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 122/20) [Shkarko]
 15. Vendimpër përcaktimin e klauzolave të kontratuara standarde për transferimin e të dhënave personale në vendet e treta („Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 280/21) [Shkarko]
 16. Vendim për përcaktimin e klauzolave standarde të kontraktuara ndërmjet kontrolluesve dhe përpunuesve („Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 280/21) [Shkarko]
 17. Vendim për caktimin e Metodologjisë për harmonizimin e legjislacionit sektorial [Shkarko]