Analizë e gjendjes së zbatimit të dispozitave për mbrojtjen e të dhënave personale në komuna

Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale përgatiti Raport nga analiza e realizuar e gjendjes së zbatimit të dispozitave për mbrojtjen e të dhënave personale në njësitë e vetëqeverisjes lokale. Analizën e plotë mund ta gjeni në linkun në vijim.