Detyrimet e kontrolluesit

Ligji për mbrojtjen e të dhënave personale është një ndër Ligjet e rralla në Republikën e Maqedonisë që parashikon vetëm të drejta për subjektet e të dhënave personale dhe detyrime për kontrolluesit. Detyrimet tuaja si kontrollues mund të ndahen si: