Dispozitat e brenshme të AMDHP

 1. Politika e kualitetit  [Shkarko]
 2. Manual për sistemin e integruar të menaxhimit ISO 9001:2015-ISO 27001:2013 [Shkako]
 3. Buxheti për vitin 2018  [Shkakro]
 4.  Vendim përi formën dhe përmbajtjen e iniciativës për kryerjen e mbikqyerjes inspektuese  [[Shkakro]
 5. Rregullore për mënyrën e kryerjes së video mbikëqyrjes në Drejtorinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale  [Shkakro]
 6. Rregullore për organizimin e brendshëm të Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale [Shkakro]
 7. Rregullore për sistematizimin e vendeve të punës në Drejtorinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale [Shkakro]
 8. Rregullore për ndryshimin e Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në Drejtorinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale 1 [Shkakro]
 9. Rregullore për ndryshimin e Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në Drejtorinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale 2 [Shkakro]
 10. Rregullore për ndryshimin e Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në Drejtorinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale 3 [Shkakro]
 11. Rregullore për ndryshimin e Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në Drejtorinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale 4 [Shkakrko
 12. Program për vullnetar në Drejtorinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale [Shkakrko]
 13. Program për plotësimin e Programit për vullnetar në Drejtorinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale [Shkakro]
 14. Programi për kryerjen e orëve praktike për studentë në Drejtorinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale [Shkakro]
 15. Strategjia për zhvillimin e mbrojtjes së të dhënave personale në Republikën e Maqedonisë për periudhën 2012-2016 me Plan veprimi për zbatimin e tij [Shkakro]
 16. Strategjia e Komunikimit e Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale 2012-2016 [Shkakro]
 17. Udhëzime për rendin e brendshëm në Drejtorinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale [Преземи]
 18. Udhëzime për përdorimin e automjetet zyrtare  të Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale [Shkakro]
 19. Udhëzime për plotësimin e Udhëzimeve për përdorimin e automjeteve zyrtare të Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale [Shkakro]
 20. Udhëzime për mënyrën e përdorimit të softverit të inspektimit  [Shkakro]
 21. Udhëzime për mënyrën e përdorimit, ruajtjes, mirëmbajtjes dhe regjistrimit të sendeve të luajtshme të Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale [Shkakro]
 22. Udhëzime për mënyrën e komunikimit dhe konsultimit me Drejtorinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale [Shkakro]
 23. Udhëzime për menaxhimin e procesit të trajnimit dhe përmirësimit profesional [Shkakro]
 24. Udhëzues për Regjistrimin e Kontrolluesit [Shkarko]
 25. Udhëzime për llojin, mënyrën e përgatitjes, përdorimin dhe ruajtjen e informacionit të klasifikuar në Drejtorinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale [Shkakro]
 26. Udhëzime për përdorimin e bibliotekës së Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale  [Shkakro]
 27. Udhëzime për mënyrën e organizimit dhe kryerjes së trajnimeve për kontrolluesit dhe përpunuesit 2012 [Shkakro]
 28. Udhëzime për plotësimin e udhëzimeve për organizimin dhe zhvillimin e trajnimeve për kontrolluesit dhe përpunuesit  [Shkakro]
 29. Udhëzime për mënyrën e qasjes dhe vendosjes në hapsirat e Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale [Shkakro]
 30. Udhëzime për procedurat е cenimit të sigurisë së informacionit të klasifikuar në Drejtorinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale Shkakro]
 31. Udhëzime për procedurat e brendshme të punës për zbatimin e projekteve nga marrësit / përdoruesit përfundimtarë të komponentit IPAI [Shkakro]
 32. Udhëzime për plotësimin e Udhëzimeve për mënyrën e përdorimit, ruajtjes, mirëmbajtjes dhe regjistrimit të sendeve të luajtshme të Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale [Shkarko]
 33. Udhëzime për mënyrën e komunikimit dhe konsultimit me Drejtorinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale [ [Shkarko]
 34. Rregullore për mënyrën e kryerjes së videombikëqyrjes në Drejtorinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Nuk është në fuqi.
 35. Rregullore për ndryshimin e rregullores për mënyrën e kryerjes së mbikëqyrjes video në Drejtorinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Nuk është në fuqi.