Dispozitat e brenshme të AMDHP

 1. Politika e kualitetit  [Shkarko]
 2. Manual për sistemin e integruar të menaxhimit ISO 9001:2015-ISO 27001:2013 [Shkako]
 3. Buxheti për vitin 2018  [Shkakro]
 4. Vendim përi formën dhe përmbajtjen e iniciativës për kryerjen e mbikqyerjes inspektuese  [[Shkakro]
 5. Rregullore për mënyrën e kryerjes së video mbikëqyrjes në Drejtorinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale  [Shkakro]
 6. Rregullore për organizimin e brendshëm të Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale [Shkakro]
 7. Rregullore për sistematizimin e vendeve të punës në Drejtorinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale [Shkakro]
 8. Rregullore për ndryshimin e Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në Drejtorinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale 1 [Shkakro]
 9. Rregullore për ndryshimin e Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në Drejtorinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale 2 [Shkakro]
 10. Rregullore për ndryshimin e Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në Drejtorinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale 3 [Shkakro]
 11. Rregullore për ndryshimin e Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në Drejtorinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale 4 [Shkakrko]
 12. Procedurë për fillimin dhe realizimin e procedurave për prokurime publike dhe përgatitjen, lidhjen dhe realizimin e kontratave [Shkakro]
 13. Procedurë për realizimin e prokurimeve për të cilat nuk zbatohen dispozitat e Ligjit për prokurim publik [Shkakro]
 14. Program anti-korrupsion i Agjencisë për mbrojtjen e të dhënave personale [Shkakro]
 15. Program për vullnetar në Drejtorinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale [Shkakrko]
 16. Program për plotësimin e Programit për vullnetar në Drejtorinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale [Shkakro]
 17. Programi për kryerjen e orëve praktike për studentë në Drejtorinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale [Shkakro]
 18. Strategjia për zhvillimin e mbrojtjes së të dhënave personale në Republikën e Maqedonisë për periudhën 2012-2016 me Plan veprimi për zbatimin e tij [Shkakro]
 19. Strategjia e Komunikimit e Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale 2012-2016 [Shkakro]
 20. Udhëzime për rendin e brendshëm në Drejtorinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale [Shkarko]
 21. Udhëzime për përdorimin e automjetet zyrtare  të Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale [Shkakro]
 22. Udhëzime për plotësimin e Udhëzimeve për përdorimin e automjeteve zyrtare të Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale [Shkakro]
 23. Udhëzime për mënyrën e përdorimit të softverit të inspektimit  [Shkakro]
 24. Udhëzime për mënyrën e përdorimit, ruajtjes, mirëmbajtjes dhe regjistrimit të sendeve të luajtshme të Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale [Shkakro]
 25. Udhëzime për mënyrën e komunikimit dhe konsultimit me Drejtorinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale [Shkakro]
 26. Udhëzime për menaxhimin e procesit të trajnimit dhe përmirësimit profesional [Shkakro]
 27. Udhëzues për Regjistrimin e Kontrolluesit [Shkarko]
 28. Udhëzime për llojin, mënyrën e përgatitjes, përdorimin dhe ruajtjen e informacionit të klasifikuar në Drejtorinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale [Shkakro]
 29. Udhëzime për përdorimin e bibliotekës së Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale  [Shkakro]
 30. Udhëzime për mënyrën e organizimit dhe kryerjes së trajnimeve për kontrolluesit dhe përpunuesit 2012 [Shkakro]
 31. Udhëzime për plotësimin e udhëzimeve për organizimin dhe zhvillimin e trajnimeve për kontrolluesit dhe përpunuesit  [Shkakro]
 32. Udhëzime për mënyrën e qasjes dhe vendosjes në hapsirat e Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale [Shkakro]
 33. Udhëzime për procedurat е cenimit të sigurisë së informacionit të klasifikuar në Drejtorinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale Shkakro]
 34. Udhëzime për procedurat e brendshme të punës për zbatimin e projekteve nga marrësit / përdoruesit përfundimtarë të komponentit IPAI [Shkakro]
 35. Udhëzime për plotësimin e Udhëzimeve për mënyrën e përdorimit, ruajtjes, mirëmbajtjes dhe regjistrimit të sendeve të luajtshme të Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale [Shkarko]
 36. Udhëzime për mënyrën e komunikimit dhe konsultimit me Drejtorinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale [ [Shkarko]
 37. Rregullore për mënyrën e kryerjes së videombikëqyrjes në Drejtorinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Nuk është në fuqi.
 38. Rregullore për ndryshimin e rregullores për mënyrën e kryerjes së mbikëqyrjes video në Drejtorinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Nuk është në fuqi.