Dokumentacioni dhe formularë

  • Kërkesë për trajnim [Shkakro]
  • Marrëveshje për realizimin e trajnimeve  [Shkakro]
  • Vendim për përcaktimin e shpenzimeve për trajnimin e kontrolluesve dhe përpunuesve të interesuar   [Shkakro]
  • Aktdetyrim [Shkakro]
  • Rregullore e punës së Komisionit për realizimin e trajnimeve  [ [Shkakro]