Dokumentacioni për masa teknike dhe organizative për sigurimin e fshehtësisë dhe mbrojtjen e të dhënave personale

  1. Plani për krijimin e sistemit të masave teknike dhe organizative për sigurimin e fshehtësisë dhe mbrojtjen e përpunimit të të dhënave personale në Drejtorinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale [Shkakro]
  2. Rregullore për masat teknike dhe organizative për sigurimin e fshehtësisë dhe mbrojtjen e përpunimit të të dhënave personale në Drejtorinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale  [Shkakro]
  3. Rregullore për përcaktimin e detyrimeve dhe përgjegjësive të administratorit të sistemit të informacionit dhe personave të autorizuar [Shkakro]
  4. Rregullore për raportimin, reagimin dhe sanimin e incidenteve [Shkakro]
  5. Rregullore për mënyrën e kopjes rezervë, arkivimit dhe ruajtjes, si dhe kthimin e të dhënat personale të ruajtura [Shkakro]
  6. Rregullore për mënyrën e shkatërrimit të dokumenteve, si dhe mënyrën e shkatërrimit, fshirjes dhe pastrimit të mediave në Drejtorinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale [Shkakro]