A duhet të vlerësohet VNMDHP rregullisht?

VNMDHP duhet të rishqyrtohet pasi të ndryshoni rreziqet që dalin nga operacionet e përpunimit (për shembull, përdorimi i teknologjisë së re, kur të dhënat personale përdoren për një qëllim tjetër, etj.).

Nëse ndryshime të caktuara zvogëlojnë rrezikun, në situata të tilla, vleresimi i kryer i analizës së rrezikut mund të tregojë që nuk është e nevojshme që kontrolluesi të kryejë VNMDHP.