Formularë

Formularë që rrjedhin nga Rregullorja për përmbajtjen dhe formën e aktit për mënyrën e kryerjes së video mbikëqyrjes dhe Rregullorja për përmbajtjen e analizës së qëllimit, gjegjësisht qëëlimin e vendosjes së video mbikëqyrjes dhe raportin nga vlerësimi periodik i rezultateve të arritura nga sistemi i video mbikëqyrjes 

 1. Njoftim për video mbikëqyrje [Më shumë]
 2. Deklaratë e privatësisë së video mbikëqyrjes  [Më shumë]
 3. Deklaratë për garantimin e sigurisë së përpunimit të të dhënave personale përmes sistemit të video mbikëqyrjes  [Më shumë]
 4. Autorizim për përpunimin e të dhënave personale [Më shumë]
 5. Analiza e qëllimit, gjegjësisht qëllimet për të cilat / për të cilat është vendosur video mbikëqyrja  [Më shumë]
 6. Raporti nga vlerësimi periodik i rezultateve të arritura nga sistemi i video mbikëqyrjes [Më shumë]

Formularë që rrjedhin nga Rregullorja për transferimin e të dhënave personale

 1. Kërkesë për marrjen e miratimit për transferimin e të dhënave personale në vendet e treta ose organizatat ndërkombëtare në bazë të vendimit përkatës në përputhje me nenin 49 paragrafi (3) të Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale [Më shumë]
 2. Kërkesë për miratimin e rregullave të detyrueshme të korporatave bazuar në nenin 51 të Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale [Më shumë]
 3. Kërkesë për miratimin e transferimit të të dhënave personale në vendet e treta ose organizatat ndërkombëtare në bazë të masave të përshtatshme të mbrojtjes në përputhje me nenin 50 paragrafi (3) të Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personaleи [Më shumë]
 4. Kërkesë për transferimin e të dhënave personale në shtet anëtar të Bashkimit Evropian ose Zonës Ekonomike Evropiane në përputhje me nenin 48 paragrafi (3) të Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale [Më shumë]

Formularë që rrjedhin nga Rregullorja për formën dhe përmbajtjen e kërkesës për përcaktimin e shkeljes së dispozitave të ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale

 1. Kërkesë për përcaktimin e shkeljes së dispozitave të Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale [Më shumë]

Formularë që dalin nga Rregullorja për mënyrën e raportimit të shkeljeve të sigurisë së të dhënave personale

 1. Njoftim i subjekteve të të dhënave personale për shkeljen e sigurisë së të dhënave personale [Më shumë]
 2. Njoftim për shkeljen e sigurisë së të dhënave personale në Agjencinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale [Më shumë]

Formularë që rrjedhin nga Rregullorja e Trajnimit për mbrojtjen e të dhënave personale

 1. Kërkesë trajnimi për mbrojtjen e të dhënave personale [Më shumë]
 2. Marrëveshje për realizimin e trajnimeve për mbrojtje e të dhënave personale [Më shumë]

Formularë të tjerë

 1. Njoftim për shkeljen e sigurisë së të dhënave personale me të cilin opratori e dorëzon në AKE dhe AMDHP [Më shumë]