Informacione për kontrolluesit në lidhje me zbatimin e Ligjit të ri për mbrojtjen e të dhënave personale

Në funksion të harmonizimit të parimeve, vlerave dhe rregullave për mbrojtjen e të dhënave personale të parashikuara në Ligjin e ri për mbrojtjen e të dhënave personale ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 42/20), kontrolluesi do të duhet të ndërmarrë veprime të duhura për përmirësim, azhurnimin dhe rregullimin e sistemit të tij të vendosur për mbrojtjen e të dhënave personale në përputhje me këtë ligj. Më shumë