Karakteristikat themelore të VNMDHP

Karakteristikat themelore të VNMDHP

 

VNMDHP detyrimisht përmbanë:

  • përshkrimin e operacioneve të planifikuara të përpunimit dhe qëllimet e përpunimit;
  • vlerësimi i nevojës dhe proporcionalitetit të përpunimit;
  • vlerësimi i rreziqeve për të drejtat dhe liritë e subjekteve të të dhënave personale;
  • masat e parashikuara për:
    • menaxhimin e rreziqeve;
    • demonstrimin e pajtueshmërisë me rregulloret për mbrojtjen e të dhënave personale.

Paraqitja grafike e procesit të përgjithshëm interaktiv për kryerjen e VNMDHP

 

 

Secila prej fazave do të duhet të zbatohet disa herë para se të përfundojë VNMDHP.