Kompetencat

Kompetencat e Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale:

 • e ndjek dhe zbaton zbatimin e këtij ligji;
 • e promovon vetëdijen publike dhe pikëpamjen e rreziqeve, rregullat, masat mbrojtëse dhe të drejtat në lidhje me përpunimin e të dhënave personale, ndërsa veçanërisht të aktiviteteve të cilat janë drejtuar ndaj fëmijëve;
 • në pajtim me ligj, i jep mendime Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe  institucioneve dhe trupave të tjera për masat ligjvënëse dhe administrative për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të personave fizikë në lidhje me përpunimin e të dhënave personale:
 • e promovon vetëdijen e kontrolluesve dhe përpunuesve për detyrimet e tyre;
 • me kërkesë, i siguron informata  çdo subjekti të të dhënave personale në lidhje me realizimin e të drejtave të tij sipas këtij ligji dhe nëse është e nevojshme, për atë qëllim bashkëpunon me organe tjera mbikëqyrëse për mbrojtje të të dhënave personale;
 • i shqyrton kërkesat e parashtruara nga subjekti i të dhënave personale ose nga shoqata në pajtim me këtë ligj dhe e hulumton me masë adekuate lëndën e kërkesës, si dhe në afat të arsyeshëm e informon parashtruesin e kërkesës për rezultatin e procedurës, veçanërisht nëse është e nevojshme hulumtim plotësues ose koordinim me organ tjetër mbikëqyrës për mbrojtje të të dhënave personale;
 • bashkëpunon me organe tjera mbikëqyrëse për mbrojtjen e të dhënave personale, duke përfshirë edhe nëpërmjet këmbimit të informatave dhe ndihmës së ndërsjellë, me qëllim që të sigurohet mbrojtje e të drejtave dhe lirive të personave fizikë në lidhje me përpunimin e të dhënave personale; 
 • zbaton hulumtim në lidhje me zbatimin e këtij ligji, duke përfshirë edhe në bazë të informatave të mara nga organ tjetër mbikëqyrës për mbrojtjen e të dhënave personale ose organ tjetër publik;
 • e përcjell zhvillimin adekuat, veçanërisht në sferën e teknologjisë informatike dhe të komunikimit dhe praktikat tregtare, nëse ajo ndikon në mbrojtjen e të dhënave personale;
 • miraton klauzola kontraktuese standarde;
 •  vendos dhe mban listë në lidhje me kërkesën për vlerësim të ndikimit të mbrojtjes së të dhënave personale në pajtim;
 • jep mendim për operacionet për përpunim të të dhënave personale;
 • e nxit përpilimin e kodekseve të sjelljes në pajtim me nenin 44 të këtij ligji, si dhe jep mendime dhe lejon kodeks të sjelljes të cilat sigurojnë masa adekuate të mbrojtjes në pajtim me LMDP;
 • e nxit krijimin e mekanizmave për certifikim për mbrojtje të të dhënave personale dhe të vulave dhe shenjave për mbrojtje të të dhënave personale;
 • kur është e zbatueshme, ushtron rikontrollim periodik të certifikatave të lëshuara në pajtim me LMDP;
 • i shpall standardet dhe normativat për akreditim të trupit për monitoring të kodekseve të lejuara të sjelljes në pajtim me LMDP;
 • ushtron akreditim të trupit për monitoring të kodekseve të lejuara të sjelljes;
 • jep leje për klauzolat kontraktuese;
 • i lejon rregullat e obligueshme korporative;
 • vendos dhe mban evidencë të cenimit të këtij ligji, si dhe të masave të ndërmarra në pajtim me LMDP;
 • kryen trajnim për mbrojtje të të dhënave personale, dhe
 • kryen edhe detyra të tjera të lidhura me mbrojtjen e të dhënave personale, në pajtim me ligj.