Ligje

 1. Ligj për mbrojtjen e të dhënave personale 2020 [Shkarko]
 2. Ligj për ratifikimin e Protokollit për ndryshimin e Konventës për mbrojtje të personave në lidhje me përpunimin automatik të të dhënave personale [Shkarko]
 3. Ligj për ratifikimin e Protokollit shtesë ndaj Konventës për mbrojtjen e individëve në aspektin e përpunimit automatik të të dhënave personale në lidhje me trupat mbikëqyrëse dhe bartjen tej kufitare të të dhënave („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr.103/08) [Shkarko]
 4. Ligj për ratifikimin e Konventës për mbrojtjen e personave në lidhje me përpunimin automatik të të dhënave personale („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr.7/05) [Shkarko]
 5. Ligj për procedurë të përgjithshme administrative („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 124/15) [Shkarko]

 

​​Ligjet që nuk janë në fuqi

 1. Ligj për mbrojtjen e të dhënave personale - Teksti i Konsoliduar, viti 2018
 2. Ligj për mbrojtjen e të dhënave personale („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 7/05)
 3. Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 103/08)
 4. Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr.124/10)
 5. Ligj për plotësimin e Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr.135/11)
 6. Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 43/14)
 7. Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr.153/15)
 8. Ligj për plotësimin e Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr.99/16)
 9. Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 64/18)