Mbështetje në zbatimin e kornizës së modernizuar kombëtare për mbrojtjen e të dhënave personale

Më 1 qershor 2021, filloi zbatimi i Twininng projektit "Mbështetje në zbatimin e kornizës kombëtare të modernizuar për mbrojtjen e të dhënave personale", financuar nga Bashkimi Evropian.

Qëllimi kryesor i projektit është të përmirësojë mbrojtjen e të drejtave themelore të njeriut dhe sistemin kombëtar për mbrojtjen e të dhënave personale në Maqedoninë e Veriut në përputhje me standardet e legjislacionit të Bashkimit Evropian. Qëllimi specifik i projektit është të përmirësojë performancën e Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale për të zbatuar kornizën ligjore të modernizuar për mbrojtjen e të dhënave personale duke forcuar kapacitetin institucional, kornizën ligjore dhe rregullatore dhe ndërgjegjësimin e publikut për mbrojtjen e të dhënave personale.

Twininng projekti "Mbështetje në zbatimin e kornizës kombëtare të modernizuar për mbrojtjen e të dhënave personale" do të zbatohet për një periudhë prej 15 muajsh.

Përmes projektit është planifikuar të arrihen më shumë rezultate:

  • Përpilime të udhëzuesve për zbatimin e risive të Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale në temat në vijim: transparenca dhe të drejtat e subjektit të të dhënave personale, e drejta për transferimin  e të dhënave personale, vlerësim i ndikimit të mbrojtjes së të dhënave personale, mbrojtja teknike dhe e integruar e të dhënave personale (data protection by design and by default), teknikat e pseudonimizimi dhe anonimizimit, përpunimi i të dhënave personale për qëllime shkencore, historike dhe statistikore, transferimi i të dhënave personale, vendimmarrja automatike duke përfshirë edhe profilizimin;
  • Përpilime të procedurave operative standarde për ekzekutimin efikas të kompetencave të reja të Agjencisë që dalin nga Ligji për mbrojtjen e të dhënave personale;
  • Përpilimin e metodologjisë për harmonizimin e rregulloreve sektoriale dhe vlerësimin e ndikimit të mbrojtjes së të dhënave personale të rregulluara në Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale;
  • Përforcimin e kapaciteteve të të punësuarve në Agjenci dhe të  punësuarve tjerë nga institucionet përkatëse dhe organet shtetërore për zbatim të ligjit përmes realizimit të punëtorive në lidhje me risitë e Rregullativës së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe të ashtuquajturës Direktivë Policore; dhe
  • Përgatitje të mjeteve të reja për kontrolluesit dhe qytetarët për zbatimin më të lehtë të Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale.

Kohëzgjatja: 1 qershor 2021 - 31 gusht 2022

Buxheti total: 700,000 euro


Personat përgjegjës të projektit të vendeve anëtare të BE-së:

Igor Vulje, udhëheqës i projektit

Lucas Gunderman, udhëheqësi i dytë i projektit

Sanja Silaj Zeman, këshilltare e përhershme e projektit


Personat përgjegjës të AMDhP:

Imer Aliu, udhëheqës i projektit nga institucioni përfitues

Slobodanka Slavkovska, këshilltare e përhershme e projektit nga institucioni përfitues.


Përfituesi i projektit: Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (AMDhP)


Konsorciumi i projektit:

Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (AZOP) nga Republika e Kroacisë

Fondacioni Gjerman për Bashkëpunim Ligjor Ndërkombëtar (IRS) nga Republika Federale e Gjermanisë.