NDËRKOMBËTARE

KOMISIONI EVROPIAN

 • Rregullore e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave Personale - Rregullorja (BE) 2016/679 9 [Shkakro]
 • Direktiva (BE) 2016/680 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit për mbrojtjen e individëve në lidhje me përpunimin e të dhënave personale nga autoritetet kompetente me qëllim parandalimin, hetimin, zbulimin ose ndjekjen penale të veprave penale ose kryerjen e sanksioneve penale dhe lëvizja e lirë e këtyre të dhënave [Shkakro]

 • Direktiva (BE) 2016/681 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit për përdorimin e të dhënave nga Regjistri i të Dhënave të Pasagjerëve (PNR) me qëllim parandalimin, zbulimin, hetimin dhe ndjekjen penale të krimeve të terrorizmit dhe krimeve të rënda [Shkakro]

KOMBET E BASHKUARA

 • Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut/The Universal Declaration of Human Rights [[Shkakro]

KESHILLI I EVROPËS

 • Raporte, studime dhe mendime - [Shkakro]
 • Instrumentet ligjore (marrëveshjet, rezolutat, deklaratat, rekomandimet) - [Shkakro]
 • Rastet e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut - [Shkakro]

KONFERENCA NDËRKOMBËTARE E BESUAR PËR MBROJTJEN DHE PRIVATËSINË E TË DHËNAVE PERSONALE

GRUPI PUNUES NDËRKOMBËTAR PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE NË TELEKOMUNIKIMET 

 • Dokumentet e punës dhe qëndrimet e përbashkëta të miratuara nga Grupi i Punës - [Shkakro]

EURODREJTËSIA

 • Korniza ligjore - EURODREJTËSIA dhe mbrojtja e të dhënave personale - - [Shkakro]
 • Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet EURODREJTËSISË dhe Republikës së Maqedonisë 2008-11-28 - [Shkakro]
 • Mbrojtja e të dhënave personale pas Lisbonës - [Shkakro]
 • Rregullore për rregullat dhe procedurat - [Shkakro]
 • Rregullat e procedurës për përpunimin dhe mbrojtjen e të dhënave personale në EURODREJTËSI - [Shkakro]
 • Vendimet e Këshillit EURODREJTËSI 2002  2002 I 2002 - [Shkakro]
 • Vendimet të Këshillit EURODREJTËSI 2009/426/PVR -  [Shkakro]
 • Vendimet të Këshillit EURODREJTËSI 2003/659/PVR - [Shkakro]

SUPERVIZORI EVROPIAN PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE 

GRUPI PUNUES 29

 • Udhëzime, mendime dhe dokumente të tjera të GP 29 - Më shumë

DOKUMENTE TË TJERA

 • Manual i Legjislacionit Evropian për Mbrojtjen e të Dhënave -[Shkakro]
 • Guide to the EU-U.S. Privacy Shield [Shkakro]
 • Agreement between the USA and the EU on the protection on personal information relating  to the prevention, investigation, detection, and prosecution of criminal offenses [Shkakro]
 • Decisions COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2016/1250 of 12 July 2016 pursuant to Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the adequacy of the protection provided by the EU-U.S. Privacy Shield [Shkakro]
 • Safe Harbor Framework Privacy Policy [Shkakro]
 • Commission Decision of pursuant to Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the adequacy of the protection provided by the Safe Harbor Privacy Principles and related Frequently Asked Questions issued by the US Department of Commerce [Shkakro]
 • Under surveillance [Shkakro]
 • Movement Data Anonymity through Generalization [Shkakro]
 • Efficient Anonymization with Enhanced Utility [Shkakro]
 • Trustable Relays for Anonymous Communication [Shkakro]
 • Cryptographically Secure Bloom - Filters [Shkakro]
 • Data Access in a Cyber World [Shkakro]
 • Data protection in the European Union [Shkakro]
 • Regulation SIS and VIS [Shkakro]
 • Директива 95/46/ ЕК [Shkakro]
 • Прумска конвенција [Shkakro]
 • OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data - Më shumë