Përjashtime

Nganjëherë kontrolluesit  mund të përpunojnë të dhëna personale pa pëlqimin e individit. Këto përjashtime kanë të bëjnë me situata të ndryshme:

  • zbatimi i marrëveshjes ku subjekti i të dhënave personale është palë kontraktuese apo me kërkesë të subjektit të të dhënave personale para fillimit të saj kah marrëveshja;
  • plotësimi i domosdoshëm i obligimit ligjor të kontrollorit;
  • zbatimi i punëve me interes publik apo me autorizim zyrtar të kontrollorit apo personit të tretë që u janë zbuluar të dhënat;
  • mbrojtja e jetës apo integritetit fizik dhe moral të subjektit të të dhënave personale;
  • për mbrojtjen e sigurisë dhe mbrojtjen e shtetit;
  • për shkak preventivës, zbulimin dhe ndjekjen e kryerësve të veprave penale;
  • për shkak të mbrojtjes nga cenimi i rregullave etike të profesionit të caktuar;
  •  për shkak të mbrojtjes së interesave financiare dhe ekonomike të shtetit dhe ;
  • për shkak të hulumtimeve shkencore apo qëllimeve statistikore ;

Për përpunimin e kategorive të veçanta e të dhënave personale janë parashikuar përjashtime të veçanta të përcaktuara në nenin 8 paragrafin 2 nga Ligji për mbrojtjen e të dhënave personale.

Përpunimi i të dhënave personale që ka të bëjë me veprat penale, dënimet e shqiptuara dhe masat e sigurisë për veprat e kryera penale, mund të kryej vetëm organi kompetent shtetëror në pajtim me ligjin.