Persona përgjegjës për parregullsi dhe për pranimin e denoncimeve

Person përgjegjës për parregullsi dhe dyshime për mashtrim ose korrupsion në AMDHP

Në bazë të Ligjit për kontroll publik të brendshëm financiar,  Agjencia  për Mbrojtjen e të Dhënave Personale për person që raporton parregullsi dhe dyshime për mashtrim ose korrupsion në Agjencinë  për Mbrojtjen e të Dhënave Personale  e ka emëruar Sanja Nikollovska nëpunësi admin istrativ në vendin e punës këshilltar për çështje normative-juridike në Njësinë për çështje normative-juridike në Sektorin për çështje juridike dhe mbështetje profesionale –operative.

Informacionet e kontaktit:

bul "Goce Delçev" nr. 18, 1000 Shkup

e-mail: sanja.nikolovska@privacy.mk

tel +389 2 3230 635 ext.017

 

Persona përgjegjës për pranimin e denoncimeve në AMDHP

Në bazë të dispozitave të Ligjit për mbrojtjen e denoncuesve dhe dispozitave të Rregullores  për denoncimin e mbrojtur të brendshëm në institucionet e sektorit publik, Agjencia  për Mbrojtjen e të Dhënave Personale për persona të autorizuar për pranimin e denoncimeve të paraqitura me qëllim të denoncimit të mbrojtur të brendshëm në Agjencinë për mbrojtjen e të dhënave personale  janë  emëruar: nëpunësit administrativ Igor Kuzevski dhe Jasminka Gjeorgievska Ançevska.  

 

Informacionet e kontaktit:

Jasminka Gjeorgjievska Anchevska, Udhëheqese e njësisë për inspektim të sektorit publik

Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Bul. "Goce Delçev" nr. 18, 1000 Shkup

Tel: +389 2 3230 635 ext.012

Email: jasminka.ancevska@privacy.mk