Persona përgjegjës për parregullsi dhe për pranimin e denoncimeve

Person përgjegjës për parregullsi dhe dyshime për mashtrim ose korrupsion në AMDHP

Në bazë të Ligjit për kontrollin e brendshëm të financave publike,  Agjencia  për Mbrojtjen e të Dhënave Personale për person që raporton parregullsi dhe dyshime për mashtrim ose korrupsion në Agjencinë  për Mbrojtjen e të Dhënave Personale e ka emëruar nëpunësin administrativ Sanja Nikollovska në vendin e punës Udhëheqës njësie për harmonizim në Sektori për çështje juridike dhe të përgjithsme. 

Informacionet e kontaktit:

bul "Goce Delçev" nr. 18, 1000 Shkup

e-mail: sanja.nikolovska@privacy.mk

tel +389 2 3230 635 ext.017 dhe +389 78 363 971

Person përgjegjës për pranimin e denoncimeve në AMDHP

Në bazë të dispozitave të Ligjit për mbrojtjen e denoncuesve dhe dispozitave të Rregullores për denoncim të mbrojtur të brendshëm në institucionet e sektorit publik, për person të autorizuar për pranimin e denoncimeve të paraqitura me qëllim të denoncimit të mbrojtur të brendshëm, Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale për person të autorizuar për pranimin e denoncimeve të paraqitura me qëllim të denoncimit të mbrojtur të brendshëm e ka emëruar: nëpunësin administrativ Jasminka Gjeorgievska Ançevska.  

Informacionet e kontaktit:

Jasminka Gjeorgjievska Ançevska, Udhëheqës njësie për supervizion në sektorin publik, Sektori per supervizion

Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Bul. "Goce Delçev" nr. 18, 1000 Shkup

Tel: +389 2 3230 635 ext.012 dhe +389 78 316 166

Email: jasminka.ancevska@privacy.mk