Rregullore për përmbajtjen dhe formën e aktit mbi mënyrën e kryerjes së video mbikëqyrjes

Më 11 maj 2020, drejtori i Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale miratoi Rregullore për përmbajtjen dhe formën e aktit mbi mënyrën e kryerjes së video mbikëqyrjes, të shpallur në („Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 122/20).