Rregullore për përmbajtjen e analizës së qëllimit, gjegjësisht qëllimet për të cilat është vendosur video mbikëqyrja dhe raporti nga vlerësimi periodik i kryer i rezultateve të arritura nga sistemi për kryerjen e video mbikëqyrjes

Më 11 maj 2020, drejtori i Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale miratoi Rregullore për përmbajtjen e analizës së qëllimit, gjegjësisht qëllimet për të cilat është vendosur video mbikëqyrja dhe raporti nga vlerësimi periodik i kryer i rezultateve të arritura nga sistemi për kryerjen e video mbikëqyrjes, të shpallur në („Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 122/20).