Rregullore për sigurinë e përpunimit të të dhënave personale

Më 11 maj 2020, drejtori i Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale miratoi Rregullore për sigurinë e përpunimit të të dhënave personale, të shpallur në („Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 122/20).