Rrjeti i zyrtatëve (oficerëve) për mbrojtjen e të dhënave personale

Në përputhje me ndryshimet në Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 124, datë 20.09.2010), është parashikuar detyrim me të cilin kontrolluesit janë të obliguar të caktojnë zyrtar (oficer) për mbrojtjen e të dhënave personale (neni 26-a )

Rrjeti i zyrtarëve (oficerëve) për mbrojtjen e të dhënave personale