Shpallje interne nr.01/2020

Thursday, 3 September, 2020

Në bazë të nenit 48 të Ligjit për nëpunës administrativ ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 11/18 dhe 275 / 19, dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 275/19 dhe 14/20), Rregullores për formën dhe përmbajtjen e shpalljes interne, mënyrës së parashtrimit të fletparaqitjeve për avansim, mënyrës së realizimit të selektimit administrativ dhe intervistës si dhe mënyrën e vlerësimit të tyre dhe numrit maksimal të pikëve nga procedura e selektimit, në varësi të kategorisë së vendit të punës për të cilën është publikuar shpallja interne ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 11/2015 dhe 35/2018), Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale publikon Shpallje interne nr. 01/2020 për avansimin e gjashtë nëpunësve adimintrativ në Agjencinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale