Të drejtat e qytetarëve si subjekte të të dhënave personale

Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale me mbështetjen e projektit twinning të BE-së „Mbështetje në zbatimin e kornizës së modernizuar ligjore për mbrojtjen e të dhënave personale”, përpiloi Informator me temë: „TË DREJTAT E QYTETARËVE SI SUBJEKTE TË TË DHËNAVE PERSONALE“.