Vendime për përzgjedhjen e kandidatëve në bazë të Shpalljes interne nr. 01/2020 për avancimin e gjashtë nëpunësve administrativë

Tuesday, 15 September, 2020

Më  datë 15 shtator 2020, janë sjellë Vendime për përzgjedhjen e kandidatëve  në bazë të Shpalljes interne nr. 01/2020 për avancimin e gjashtë nëpunësve administrativë në Agjencinë  për Mbrojtjen e të Dhënave Personale nr. 04-961 / 19 dhe nr. 04-961 / 20.