Zyrtar (oficer) për mbrojtjen e të dhënave personale

Blerim Bajrami, zyrtar (oficer) për mbrojtjen e të dhënave personale

Е-mail: blerim.bajrami@privacy.mk

Telefon: 3230 635 lokal 003