Сите вести од ДЗЛП

26.01.2017 - 21:04

Më datë 01.04.2017 në hapësirat e Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale u mbajt: "Trajnim për sigurimin e fshehtësisë dhe mbrojtjen e përpunimit të të dhënave personale", dedikuar përfaqësuesve të kontrolluesve nga fusha të ndryshme.

26.01.2017 - 20:56

Më datë 20.07.2016 në hapësirat e Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale u mbajt: "Trajnim për sigurimin e fshehtësisë dhe mbrojtjen e përpunimit të të dhënave personale", dedikuar përfaqësuesve të Ministrisë për shoqëri Informatike dhe Administratë Gjatë trajnimit u shpjeguan detyrimet ligjore të kontrolluesve të përmbledhjeve të të dh

26.01.2017 - 20:53

Më datë 06.07.2016 në hapësirat e Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale u mbajt "Trajnim për fshehtësinë dhe mbrojtjen e përpunimit të të dhënave personale." Në këtë trajnim morën pjesë përfaqësues të kontrolluesve nga fusha të ndryshme (tregtisë, arsimit, drejtësisë ...).

23.07.2014 - 10:46

16 мај, Скопје, Градски Трговски Центар

12:00 – 16:00 часот

20 мај, Гостивар, Градски Плоштад

10:00 – 14:00 часот

22 мај, Штип, Ванчо Прке

11:00 – 15:00 часот

26 мај, Битола, Плоштад Магнолија

12:00 – 16:00 часот

28 мај, Струга, Шеталиште

12:00 – 16:00 часот

Дирекцијата за заштита на личните податоци во партнерство со 13 осигурителни компании и 2 брокерски друштва, а со поддршка на Националното биро за осигурување и Агенцијата за супервизија на осигурувањето на 16.05.2014 година ја започнува кампањата – На сигурно си!

Осигурителниот сектор е специфичен сектор во кој се вршат работи на осигурување, односно, склучување и исполнување на договори за осигурување на живот и неживотно осигурување. Додека осигурителните компании, осигурителните брокерски друштва, осигурителните агенти и друштвата за застапување во осигурувањето се одговорни за обработка на личните податоци на осигурениците, тие мораат да обезбедат точни и целосни податоци но и да се информираат за тоа кои се нивните обврски и права согласно законите и договорите кои ги склучуваме со овие осигурителни субјекти.

18.03.2013 - 15:48

Me rastin e shënimit të 15 Marsit, Ditës së konsumatorëve, në mënyrë të ngritjes së ndërgjegjësimit të publikut për mbrojtjen e të dhënave personale të klientëve në sektorin bankar dhe shoqatave për pagesën e borxheve, Drejtoria për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Organizata e Konsumatorëve të Maqedonisë, Banka Pop

18.03.2013 - 13:30

Më 21.3.2013 (enjte) në orën 10 në hapësirat e Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale do të mbahet: „Trajnim për fshehtësinë dhe mbrojtjen e përpunimit të të dhënave personale“ dedikuar përfaqësuesve të kontrolluesve dhe përfaqësuesve nga sfera të ndryshme.

07.03.2013 - 11:23

Më 6.3.2013 e (mërkurë) në hapësirat e Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale u mbajt trajnim për mbrojtjen dhe përpunimin e të dhënave personale. Trajnimi ishte organizuar për përfaqësuesit e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Republikës së Maqedonisë.