Експертски мисии

Eкспертски мисии

2017

26-27 октомври 2017

(Скопје- Република Македонија)

JHA IND/EXP 59053 Експертска мисија за поставување и проверка на знаењето на офицерите за заштита на личните податоци (TAIEX Expert Mission on Establishing an Examination for Data Protection Officers)

2014

07 - 10 јули 2014

(Скопје- Република Македонија)

JHA IND/EXP54156 Експертска мисија на тема „Заштита на личните податоци во контекст на медиумите“ (Personal data protection in the context of the media)

19 - 21 мај 2014

(Скопје- Република Македонија)

JHA IND/EXP54159
Експертска мисија за обука за заштита на личните податоци (Designing and carrying out trainings on personal data protection)

2011

20 декември 2011
(Скопје - Република Македонија)
JHA IND/EXP 46594 Експертска мисија за формирање на консултативен совет во Дирекцијата за заштита на личните податоци („Expert Mission on Creation of the Consultative Council for the Directorate for Personal Data Protection“)

 

2010

13 декември 2010
(Скопје - Република Македонија)
JHA IND/EXP 43813 Експертска мисија за заштита на личните податоци во вреска со видео надзорот и биометријата („Expert Mission on Personal Data Protection in Relation to Video Surveillance and Biometrics“)

22 ноември 2010
(Скопје - Република Македонија)
JHA IND/EXP 43480 Експертска мисија за измени и дополнувања на подзаконските акти за заштита на личните податоци („Expert Mission on amending the bylaws related to personal data protection“)

22 март 2010
(Скопје - Република Македонија
JHA IND/EXP 41346 Експертска мисија за измени и дополнувања на Законот за заштита на личните податоци („Expert Mission on modifications and amendments on the Law on Personal Data Protection“)