Projekte të BE -së

  1. IPA 2009 - Mbrojtja e të dhënave personale në shkollat fillore dhe të mesme Më shumë
  2. IPA 2008 - Projekt për përkrahje të  Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale Më shumë
  3. CARDS - Përkrahje teknike në themelimin e Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe realizimi i parimeve të mbrojtjes së të dhënave në "Republikën e Maqedonisë”. "Më shumë