Granti norvegjez për pëforcimin institucional të DMDP

„Техничка помош за зајакнување на организациските и институционалните капацитети за заштита на личните податоци“

Основна цел на овој проект е понатамошно јакнење на организациските и институционалните капацитети на Дирекцијата за заштита на личните податоци за подобра и поефикасна заштита на правото на приватност на социјалните мрежи, подобрување на услугите на социјалните мрежи во однос на заштитата на правото на приватност, подигање на јавната свест кај граѓаните за правото на приватноста при користење на интернетот, како и јакнење на нивното знаење во однос на современиот технолошки развој и новите прашања кои се поврзани со приватноста како што е cloud computing.

Преку овој проект Дирекцијата за заштита на личните податоци ќе обезбеди поддршка од Норвешкиот орган за заштита на лични податоци преку создавање на подобри механизми за заштита на личните податоци на социјалните мрежи, јакнење на свеста за приватноста и технолошкиот развој, како и јакнење на капацитетите на Дирекцијата за заштита на личните податоци преку обезбедување на поефикасен начин на заштита на лични податоци на интернет и социјалните мрежи.

Проектот ќе се имплементира преку две компоненти:

  • Првата компонента се однесува на заштитата на лични податоци преку социјалните мрежи. За таа цел ќе се формира тим во Дирекцијата за заштита на личните податоци кој ќе одговора по барањата на граѓаните на кои им се злоупотребени личните податоци или им е нарушена приватноста на социјалните мрежи. Покрај ова ќе бидат отворени и три инфо центри за заштита на личните податоци.
  • Втората компонента е наменета за вработените во Дирекцијата за заштита на личните податоци, контролорите и обработувачите со цел истите да се стекнат со знаење за Cloud computing и заштитата на лични податоци. Во рамки на втората компонента ќе биде организирана регионална конференција која ќе биде посветена на новиот технолошки развој и заштитата на личните податоци