Udhëzues

  • Si deri te politika e privatësisë pdf (908 kb)
  • Udhëzues për mbrojtjen e të dhënave personale pdf (859 kb)
  • Si të mbrojmë privatësinë ne Fejsbuk pdf (985 kb)
  • Privatësia si një e drejtë themelore e njeriut pdf (120 kb)
  • Material informativ pdf (3.17 mb)
  • Siguria e informacioneve dhe pse duhet të mbrohemi? pdf (380 kb)
  • Sigurt ne internet pdf (419 kb)
  • Privatësia në kohën digjitalepdf ( 4.49 mb)