Gjykata Kushtetuese

VENDIMET E GJYKATËS KUSHTETUESE TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

U. nr. 61/2012 prej 13 qershor 2012  Shkarko