Надлежности

Дирекцијата ги има следните надлежности:

 • Подготвува и донесува подзаконски акти што се однесуваат на заштита на личните податоци;
 • Развива политики и дава насоки во врска со заштитата на личните
 • Врши инспекциски надзор согласно одредбите од Законот за заштита на личните податоци;
 • Ја цени законитоста на обработката на личните податоци;
 • Води Централен регистар;
 • Издава претходно одобрение за обработка на лични податоци согласно со одредбите на Законот за заштита на личните податоци;
 • Издава натамошна забрана за обработка на личните податоци на контролорот;
 • Издава одобрение за пренос на личните податоци во други држави;
 • Дава мислење по предлози на акти во областа на заштитата на личните податоци;
 • Дава мислење по предлози на кодекси на однесување што се однесуваат на заштитата на личните податоци;
 • Води прекршочна постапка преку Комисија за одлучување по прекршок во согласност со закон;
 • Постапува по барања на надзорни тела во областа на заштитата на личните податоци на други држави во врска со извршувањето на нивните активности на територијата на Република Македонија;
 • Врши обука и дава стручна помош на заинтересираните контролори, односно обработувачи;
 • Остварува меѓународна соработка во областа на заштитата на личните податоци и учествува во работата на меѓународните организации и институции за заштита на личните податоци и
 • Врши други работи утврдени со закон.